Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Preambule
www.woofingdog.com (hierna Woofingdog) is een onderneming die halsbanden voor het trainen van honden aanbiedt via een website.

1. Introductie

De Algemene Voorwaarden zoals beschreven op deze pagina zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website. Deze Voorwaarden worden integraal toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze Website. Bij het gebruik van deze Website gaat u akkoord met alle voorwaarden zoals hier beschreven. Indien u niet met een of meerdere van deze Voorwaarden akkoord gaat, dient u geen gebruik te maken van deze Website.

Het is minderjarigen of personen jonger dan achttien jaar niet toegestaan om deze Website te gebruiken.

2. Intellectueel eigendomsrecht

Behalve uw eigen content valt alle informatie op deze Website onder het intellectueel eigendomsrecht van Woofingdog en/of bevoegde ondernemingen.

U ontvangt een beperkte licentie voor het gebruik van dit materiaal alleen voor het bekijken van deze Website.

3. Beperkingen

U bent specifiek beperkt van al het volgende:

  • Het publiceren van informatie op deze Website in enige andere media;
  • Het verkopen, licenseren en/of anderszins commercialiseren van informatie op deze Website;
  • Het publiekelijk tentoonstellen van informatie op deze Website;
  • Het gebruik van deze Website met als doel deze Website schade te berokkenen;
  • Het gebruik van deze Website met als doel andere gebruikers toegang tot deze Website te verhinderen;
  • Het op enige manier onwettig gebruiken van deze Website als deze Website, gebruikers, of andere organisaties daardoor schade berokkend worden;
  • Het onttrekken van informatie van deze Website door datamining, data harvesting, dataextractie of andere methodes;
  • Het gebruik van deze Website voor advertentie- en marketingdoeleinden.

U heeft geen toegang tot bepaalde delen van deze Website. Woofingdog behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken uw toegang tot enig deel van de Website op enig moment verder te beperken. Uw gebruikersnaam en wachtwoord voor deze Website zijn vertrouwelijk en u wordt geacht om deze geheim te houden.

4. Uw content

Deze Algemene Voorwaarden bepalen dat “Uw Content” betrekking heeft op audio- en videomateriaal, tekst, afbeeldingen en ander materiaal dat u publiceert op deze Website. Door Uw Content te publiceren op deze Website geeft u Woofingdog een niet-exclusieve, onherroepelijke en volledig in sublicentie te geven licentie voor het zonder beperkingen wereldwijd gebruiken, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van Uw Content.

Uw Content dient van uzelf te zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derde partijen. Woofingdog heeft het recht om op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving Uw Content van deze Website te verwijderen.

5. Geen garanties

Deze Website wordt geleverd “zoals het is” inclusief eventuele fouten. Woofingdog geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die deze Website bevat. Geen van de informatie op deze Website mag geïnterpreteerd worden als persoonlijk advies.

6. Producten

Op Woofingdog worden producten verkocht zoals geadverteerd. Als een product niet aan de omschrijving voldoet, verzoeken wij de klant om ons daar onmiddellijk van op de hoogte te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de lokale wet- en regelgeving van toepassing op onze product en het gebruik ervan te volgen.

Woofingdog informeert de klant dat het gebruik of verhandelen van sommige van onze producten illegaal is in bepaalde rechtsgebieden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om bekend te zijn met lokale wet- en regelgeving en daarnaar te handelen.

Woofingdog aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onjuist of onwettelijk gebruik van de producten die op deze Website verkocht worden.

7. Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval is Woofingdog, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aansprakelijk voor directe of indirecte schade, speciale, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van deze Website en/of de producten op deze Website.

8. Schadeloosstelling

U vrijwaart Woofingdog hierbij volledig voor en tegen alle vorderingen, aanspraken, acties, verliezen, uitgaven, schade en aansprakelijkheid die voortvloeit uit het door u schenden van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

9. Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze Voorwaarden op grond van enige toepasselijke wetgeving als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal deze bepaling geschrapt worden zonder dat dit afbreuk doet aan de toepasselijkheid van onderhavige bepalingen.

10. Wijzigen van de Voorwaarden

Woofingdog heeft het recht om deze Voorwaarden op enig moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Bij het gebruik van deze Website wordt u geacht om deze Voorwaarden regelmatig te controleren.

11. Toewijzingen

Het is Woofingdog toegestaan om haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden.

12. Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Woofingdog en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerder overeengekomen toezeggingen en bepalingen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Voorwaarden zullen worden geregeld en uitgelegd volgens de wetten van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China. U onderwerpt u aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de staats- en federale rechtbanken in de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China voor het beslechten van enige geschillen.